top of page

Kalendarz wyborczy – wszystkie daty, które warto zapamiętać przed wyborami

15 października Polki i Polacy zagłosują w wyborach do Sejmu i Senatu. W związku z tym Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała kalendarz z najważniejszymi terminami, które warto zapamiętać, jeżeli chcemy głosować poza miejscem zamieszkania lub skorzystać z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Przy okazji przypominamy, że kampania wyborcza trwa do 13 października do godz. 24:00 – potem nastąpi cisza wyborcza.Do 2 października 2023 roku należy:

  • zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborców z niepełnosprawnościami, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat


  • zgłosić zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców z niepełnosprawnościami oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

Do 5 października:

  • okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, muszą podać informację o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów


  • podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego

Do 6 października:

  • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

Do 10 października:

  • składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego


  • składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą (wybory odbywają się w sposób bezpośredni. Nie ma możliwości głosowania korespondencyjnego!)


  • składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

Do 12 października:

  • składanie przez wyborców wniosków o: wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, zmianę miejsca głosowania, składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania


  • poinformowanie wyborców z niepełnosprawnościami oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania

15 października 2023 r. w godz. 7:00 ‑ 21:00: GŁOSOWANIE

Zdjęcie: Unsplash/Komarov Egor

Comments


DO:ŁĄCZ DO NEWSLETTERA!

bottom of page